Menu
Register

Sarkodie - I will see what I can do

Sarkodie - I will see what I can do cover

I will see what I can do

Produced By:
Added By:
Date Added:
2 years ago
Rating:
  
    
   0
Views:
41
Users Viewed:
24
Downloads:
3
DOWNLOAD
2.16 MB

Description

Song Description

Ghanaian rap icon, Sarkodie surprises his fans and music lovers with this brand new freestyle titled “I Will See What I Can Do” a free mp3 song.

Genres

Freestyle Rap

Languages

Artist

Lyrics

Lyrics

Girl bu ba bÔ‘da me nkyÔ‘n 

Ade kyeԑ ↄↄkↄ na ↄmaa ma key
ↄse ne maame yareԑ no ano
Ayԑ den nti y'agye no akↄ to gee

ↄse w'atua ne papa rent
Nanso aka hostel free
ↄpa me kyew menprԑ kakra
Bi ma no na ↄka bibiara
N'akyiriba no nnidiiÔ‘

ↄkaeԑ na mekaasԑ ohemaa
Wonni haw mayÔ‘ hwÔ‘ dea nyame bÔ‘yÔ‘ 
M'akra nnoↄma bi nti ama
M'aso ayÔ‘ hye kakra but mÔ‘tumi ahwÔ‘ nea mÔ‘yÔ‘

 

Me sika bi bÔ‘ba June
But Ô‘no nso no Ô‘bÔ‘kyÔ‘ 
Hwԑ no! ↄbԑma me key
Gya mo firi sÔ‘ me m'apÔ‘kyÔ‘

Wodeԑ sԑ wowↄ kakra wↄ woho
A fa fa car na mÔ‘freÔ‘ wo
Obi de sika bԑbrԑ me nti ↄde ba
A mede bÔ‘brÔ‘ wo

Mekasi yi sÔ‘ Ô‘nÔ‘ na girl
No bÔ‘te me nka deÔ‘ a 
Nyame na nim
SÔ‘ mose yÔ‘n sorti nti mo mma
Yԑ otnga yԑԑkↄ y'anim (One timeↄ)

Ei bra Mike (Huh!ↄ)
Nti wontua me ka mpo
Obaa hemaa nya aboterÔ‘
I'll see what I can do

Nti mekↄyԑ me ti yi, mԑsi dԑn
Na m'atↄ shampoo
Mede maabena wonni haw
I'll see what I can do

Girl bi nso ↄse ne nan abu
Wↄ korlebu nti me ma no momo
Na mese waahwÔ‘ sika sÔ‘eÔ‘ 
Kwa ↄnfa bese ne adobo ԑbԑkↄ

SÔ‘ wobÔ‘ use w'adwen ama
Me deÔ‘ a masa wonnaya foko
Baako bi ↄse ne birthday ba
ԑna mese ↄnkↄ twa loto

Na girl bi deÔ‘ daa sÔ‘ mefrÔ‘ no
A kotowo wↄ park
Nanso sԑ ԑnhyԑ neho a na ↄbԑbↄ me attack
Mekↄ te a me te 
(Baby mepԑ iPhone red and blackↄ)

Hello (Helloↄ)
Baby are you there?
Yeah, ma me frÔ‘ wo back

 

0 Comment

Be the first to comment on this track

Google Search

Share Page

Genre List